• Hội thảo công nghệ Nhiệt điện than và Môi trường

  • Tọa đàm Lợi ích từ mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO và những vấn đề đặt ra, VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam

  • Giới thiệu Chương trình thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng TK&HQ và Mô hình ESCO (Hà Nội)

  • Giới thiệu Chương trình thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng TK&HQ và Mô hình ESCO (Phú Quốc)

  • Tổng kết 5 năm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Lễ ký kết doanh nghiệp tham gia chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh