• Giờ Trái Đất 2015 tại Đà Nẵng

  • Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả lần thứ VII năm 2013

  • Giờ Trái Đất 2015 tại trường Hà Nội Amsterdam

  • Giờ Trái đất 2015

  • Giờ Trái đất 2014

  • Giải báo chí toàn quốc về tuyên truyền và sử dụng năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả

  • Hội nghị triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương

  • Cuộc vận động sáng tác ca khúc tiết kiệm năng lượng 2012