• Cuộc vận động sáng tác ca khúc tiết kiệm năng lượng 2012