Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019