Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Hải Phòng)