Lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt ứng dụng gọi xe APPP