Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4