Lễ phát động Cuộc thi ảnh "Biến đối khí hậu và hành động của chúng ta"