Hội thảo Dự án KOICA trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng trong công nghiệp