Hotline: 0945 673 386

Bộ tài liệu (tiếng Việt và tiếng Anh) gồm Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, Báo cáo kỹ thuật phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần hứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Khách hàng: Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững
Dịch vụ:
  • Biên tập
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Chế bản, in ấn