Hotline: 0945 673 386

Documents on Environment and Climate Change

Khách hàng: Cục biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung công việc: thiết kế - dàn trang - biên tập
1. Kỷ yếu hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ là quyết sách quan trọng ra đời trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng là tất yếu, cần có những giải pháp tổng thể đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Cuốn Kỷ yếu tập hợp những nội dung chính tại Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại Cần Thơ ngày 13/3/2021. Nội dung bao gồm phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành về các kết quả quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, kế hoạch đầu tư, xây dựng, nông nghiệp, giao thông, khoa họa công nghệ... và các vấn đề trọng tâm tại các địa phương liên quan. Đồng thời Kỷ yếu cũng tập hợp những đóng góp của đại diện các đối tác phát triển, các chuyên gia đầu ngành về vấn đề quy hoạch vùng, quản lý tài nguyên, thủy lợi... 
2. Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba gửi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (BUR3)
Báo cáo quốc gia BUR3 gồm các nội dung cập nhật về: bối cảnh quốc gia; kiểm kê quốc gia khí nhà kính; các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK và tác động; đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải; khó khăn, thiếu hụt, nhu cầu hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tăng cường năng lực trong triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải và một số thông tin khác. Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2016; Báo cáo kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng, tăng hấp thụ từ tăng cường trữ lượng các-bon rừng tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 cũng đã được hoàn thành để gửi Ban Thư ký UNFCCC cùng BUR3.
Báo cáo được công bố tại link: https://unfccc.int/BURs
3. Bộ tài liệu báo cáo Dự án chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam
Bộ báo cáo bao gồm 04 quyển, tập hợp các nội dung chính về tăng cường năng lực xây dựng các phương pháp định giá carbon và chuẩn bị sẵn sàng cho thí điểm các công cụ dựa trên thị trường trong lĩnh vực thép và chất thải rắn. 
Dự án nhằm tăng cường năng lực cho Việt Nam để tham gia vào các hoạt động giao dịch và tạo tín chỉ các-bon quốc tế theo thảo luận/đàm phán về Điều 6 của Thỏa thuận Paris.
VTK Media