Hotline: 0945 673 386

Communication materials of Vietnam Scaling up Energy Efficiency Project - VSUEE

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới
Lĩnh vực: Tiết kiệm năng lượng
Dịch vụ:
  • Biên tập
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Chế bản, in ấn
​