Hotline: 0945 673 386

Proceedings of the conference on climate resilient and sustainable development on Mekong River Delta of Viet Nam 2019 and 2021

Khách hàng: Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu
Dịch vụ:
  • Biên tập
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Chế bản, in ấn
Kỷ yếu 2019
Kỷ yếu 2021
VTK Media