Hotline: 0945 673 386

Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ 3 gửi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Khách hàng: Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững
Dịch vụ:
  • Biên tập
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Chế bản, in ấn
Tài liệu được công bố tại: https://unfccc.int/BURs

Báo cáo BUR3 và Báo cáo kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính quốc gia đến 2016
VTK Media