Hotline: 0945 673 386

Bộ tài liệu báo cáo Dự án chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới
Dịch vụ:
- Biên tập
- Thiết kế - Dàn trang
- Chế bản, in ấn
VTK Media