Hotline: 0945 673 386

Climate change/Biodiversity/Disaster Prevention

Khách hàng: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn...
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học
Dịch vụ cung cấp:
- Tư vấn truyền thông
- Tổ chức Hội nghị/Họp báo/Khởi động Dự án
- Tổ chức cuộc thi ảnh
- Thiết kế, in ấn
Thời gian: 2018-nay.
Sự kiện Ngày Thế giới bảo vệ tầng ôzone
Các hoạt động truyền thông ứng phó Biến đổi khí hậuHoạt động truyền thông lĩnh vực Đa dạng sinh học
Xây dựng phim tài liệu Khắc phục hậu quả chiến tranh: Thực trạng chất da cam/dioxin tại Việt Nam

Xây dựng phim phóng sự tuyên truyền phòng chống thiên tai cho đối tượng trẻ em
VTKmedia